the Dye Dept.
Textile Arts, Dyeing and Costume Breakdown

Shibori Test

Pole wrapped silk.
Shibori Test